SKALE PODATKOWE

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – od 2009 r. i nadal

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2008 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2007 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2006 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2005 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2004 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2003 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2002 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2001 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2000 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 1999 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 1998 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 1997 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 1996 r.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – od 2009 r. i nadal

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad do

85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 3.089 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2008 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad do

44 490 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44 490 85 528 7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł
85 528

20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 3089 zł.

Podstawa prawna

Artykuł 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2007 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad do

43 405 19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43 405 85 528 7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł
85 528

20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 3013 zł.

Podstawa prawna

Artykuł 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2006 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

37 024 19% podstawy obliczenia minus (-) kwota 530 zł 08 gr
37 024 74 048 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 600 000 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł
600 000

227 992 zł 48 gr + 50% nadwyżki ponad 600 000 zł1)
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 2790 zł.

1) Przepis art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 63, poz. 2619 z późn. zm.), wprowadzający czwarty szczebel skali podatkowej, utracił moc obowiązującą z dniem 18 lutego 2005 r. w zakresie określonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2005 r., K 48/04 (Dz. U. Nr 30, poz. 262). Zgodnie z treścią wyjaśnienia Trybunału Konstytucyjnego przekazanego Ministerstwu Finansów w dniu 23 lutego 2006 r., przepisy dotyczące 50% stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone w sposób niezgodny z art. 2 Konstytucji RP i jako takie nie wywołują skutków prawnych. 50% stawka podatku, choć nadal jest zapisana w treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie obowiązuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2005 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

37 024 19% podstawy obliczenia minus (-) kwota 530 zł 08 gr
37 024 74 048 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 600 000 17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł
600 000

227 992 zł 48 gr + 50% nadwyżki ponad 600 000 zł1)
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 2790 zł.

1) Przepis art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 63, poz. 2619 z późn. zm.), wprowadzający czwarty szczebel skali podatkowej, utracił moc obowiązującą z dniem 18 lutego 2005 r. w zakresie określonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2005 r., K 48/04 (Dz. U. Nr 30, poz. 262).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619).

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2004 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

37 024 19% podstawy obliczenia minus (-) kwota 530 zł 08 gr
37 024 74 048 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048

17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 2790 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.)

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2003 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

37 024 19% podstawy obliczenia minus (-) kwota 530 zł 08 gr
37 024 74 048 6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048

17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 2790 zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. Nr 200, poz. 1691)

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od przychodów określonych w art. 13 pkt 2 i 5-8 (np. należności z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło otrzymywanych od płatnika niebędącego pracodawcą podatnika), jeżeli kwota należności nie przekracza 146 zł, podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20%.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2002 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

37.024 19% podstawy obliczenia minus (-) kwota 518 zł 16 gr
37.024 74.048 6.516 zł 40 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048

17.623 zł 60 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 2727,16 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 z późn. zm.)

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2002 r. od przychodów określonych w art. 13 pkt 2 i 5-8 (np. należności z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło otrzymywanych od płatnika nie będącego pracodawcą podatnika), jeżeli kwota należności nie przekracza 143 zł, podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20%.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2001 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

37.024 19% podstawy obliczenia minus (-) kwota 493 zł 32 gr
37.024 74.048 6.541 zł 24 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048

17.648 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 2596,42 zł.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. Nr 101, poz. 1090).

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 2000 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

32.736 19% podstawy obliczenia minus (-) kwota 436 zł 20 gr

32.736 65.472 5.783 zł 64 gr + 30% nadwyżki ponad 32.736 zł
65.472

15.604 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 65.472 zł
Kwota rocznych dochodów nie powodująca obowiązku uiszczenia podatku wynosi 2295,79 zł.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. Nr 95, poz. 1105)

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 1999 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

29.624 19% podstawy obliczenia minus (-) kwota 394 zł 80 gr
29.624 59.248 5.233 zł 76 gr + 30% nadwyżki ponad 29.624 zł
59.248

14.120 zł 96 gr + 40% nadwyżki ponad 59.248 zł

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. Nr 144, poz. 935)

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 1998 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

25.252 19% podstawy obliczenia minus kwota 336 zł 60 gr
25.252 50.504 4.461 zł 28 gr + 30% nadwyżki ponad 25.252 zł
50.504

12.036 zł 88 gr + 40% nadwyżki ponad 50.504 zł

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. Nr 143, poz. 955)

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 1997 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

20.868 20% podstawy obliczenia minus kwota 278 zł 20 gr
20.868 41.736 3.895 zł 40 gr + 32% nadwyżki ponad 20.868 zł
41.736

10.573 zł 16 gr + 44% nadwyżki ponad 41.736 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638)

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych – 1996 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Stawka i wysokość podatku
ponad sumę do sumy

16.380 21% podstawy obliczenia minus kwota 218 zł 40 gr
16.380 32.760 3.221 zł 40 gr + 33% nadwyżki ponad kwotę 16.380 zł
32.760

8.626 zł 80 gr + 45% nadwyżki ponad kwotę 32.760 zł

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu (Dz. U. Nr 135, poz. 665)