Księgowość

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa)
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • sporządzanie miesięcznej i rocznej struktury przychodów i kosztów
 • rozliczenia roczne

Kadry i Płace

 • przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy
 • sporządzanie umów-zleceń oraz umów o dzieło
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilno-prawnych
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji w programie PŁATNIK
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS
 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby US (PIT-4R)

Usługi dodatkowe

 • zakładaniu firmy: spółki, indywidualna działalność gospodarcza
 • sporządzanie rozliczeń rocznych osób prowadzących działalność gospodarczą (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i inne)
 • sporządzanie sprawozdań do GUS